TÜRKİYE GAZETESİ YAYINLARI

 

İSLÂM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

4.CİLD

Bir Önceki Sayfaya Gider

CİLD  -  ALFABE  -  ASIR

Bir Sonraki Sayfaya Gider

01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18

KÂSIM BİN ASBAĞ BEYYANÎ (Radıyallahü Anh)

Tefsîr ve hadîs âlimi. Künyesi Ebû Muhammed'dir. 247 (m. 861)'de doğdu. 340 (m. 951) senesinde Kurtuba'da vefât etti. Bakıy bin Mahled, İbn-i Vadâh, Matraf bin Kays, Esbağ bin Halil, Abdullah bin Meysere ve diğer âlimlerden hadîs-i şerîf işitip, rivâyet etmiştir. Aslen Endülüslü olup, ilim tahsili için seyahatlere çıktı. Çok âlimle görüşüp, ilim öğrendi. Mekke'de Muhammed bin İsmâil es-Sâig, Ali bin Abdü-lazîz'den; Irak'da Kâdı İsmâil'den, İbn-i Ebî Heyseme'den, Muhammed bin İsmâil Tirmizî'den, Ahmed bin Hanbel hazretlerinin oğlu Abdullah'dan, İbn-i Kuteybe'den, Hâris bin Ebû Üsâme'den ve diğer âlimlerden ilim aldı. Mısır'da ise Muhammed bin Abdullah Emevî'den, Ebû Zinbağ'dan, Ravh bin Ferec el-Mâlikî'den ve diğer âlimlerden ilim almıştır. İlim tahsili için önemli ilim merkezlerine gidip, oralarda zamanın meşhûr âlimlerinden ilim tahsilini tamamladı. Böylece ilimde iyi yetişip, âlim oldu. Endülüs'e çok ilim sahibi bir âlim olarak döndü. Kurtuba'da yerleşti, ilimdeki üstün vasfıyla, zamanında kendine müracaat edilen kadri yüce bir âlim idi.

Hadîs ilminde yüzbin hadîs-i şerîfi senetleriyle ezbere bilip, hâfız derecesinde âlim idi. Tefsîr ve hadîs ilminden başka, fıkıh ve nahiv ilminde de âlim idi. Kendisinden; torunu Kâsım bin Muhammed, Abdullah bin Muhammed el-Belhî, Abdülvâris bin Süfyân, Abdullah bin Nasr, Muhammed bin Ahmed, Ebû Osman Sa'îd bin Nasr, Ahmed bin Kâsım, Kâsım bin Muhammed, Ebû Amr Ahmed bin Nasûr ve daha pekçok zât hadîs-i şerîf işitip rivâyet etmiştir.

Eserleri: "Ahkâm-ül-Kur'ân", "El-müctebâ fî ehâdîs-il Mustafâ", "En-Nâsih vel-Mensûh", "Garâib-i Hadîs-i Mâlik", "Müsned-i Hadîs-i Mâlik", "Birr-ül-Vâlideyn", "El-Ensâb" gibi eserleri vardır.

Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden biri şudur.

Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: "Bana mahsus beş isim vardır: Ben, Muhammedim. Ben, Ahmedim. Ben, Mâhiyim ki, Allah, benimle küfrü yok eder. Ben Haşirim ki halk, kıyâmet günü benim izimce haşr olunacaktıf. Ben Âkıbim ki, benden sonra peygamber yoktur."

 

KAYNAKLAR

1) Mu'cem-ül-müellifîn cild-8, sh-95

2) Dibâc-ül-müzehheb sh-222

3) Tezkirât-ül-huffâz cild-3, sh-853

4) Tabakât-ül-müfessirîn cild-2, sh-251

5) Bugyet-üt-vuât cild-2, sh-251

 
 

Bir Önceki Sayfaya Gider

Bu Bölümün İndex Sayfasına Gider

Bir Sonraki Sayfaya Gider